ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ФРАНЧАЙЗ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД като франчайзодател и франчайзополучателите.

1. Информация и извлечение съгласно Търговския Регистър на Република България.

● Наименование на фирмата: ИТ Академия АТЛАС ЕООД
● Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Полковник Дрангов" 96 вх.Б ет.3
● Данни за кореспонденция: МОЛ - Йорданка Стойнева Хърсовска
● ЕИК: 206475963
1. Франчайзополучателят се задължава да положи всички усилия за популяризиране на услугата(ите) и увеличаване на обема на предлагане в уговорената територия.
1. Помещение с площ не по-малко от 50 кв.м. с наличен уред за отопление и отделен санитарен възел.
2. Оборудване:
Мултимедия
Бяла дъска
Контакти
Бюра и столове
Стелажи и шкафове
Камери*
Озвучителна система*
Принтер*
Диспенсър за вода*
*заб. Не задължително оборудване
3. Интернет доставчик.
4. Касов апарат и касова книга.
5. Мобилен телефон.
6. Лого на видно място.
7. Приветлив външен вид.
1. Изключителните права на предлагане на услугите и използване на търговската марка се отстъпват на Франчайзополучателя единствено за териториите описани в договора.

2. Франчайзополучателят се задължава да спазва границите на тази територия и да не предлага услугите извън нея, без предварително писмено съгласие от страна на Франчайзодателя.
1. Франчайзодателят ще проведе обучение за изпълнението на услугата с поне двама технически служители на Франчайзополучателя.

2. Франчайзодателят ще съдейства чрез откриваща презентация при стартирането на обекта за предлагане на услугата

3. Франчайзодателят ще организира регулярни ежемесечни срещи според плана и отчитане на напредъка при съгласие и от страна на Франчайзополучателя.

4. Франчайзодателят ще запознае Франчайзополучателя със своя опит в областта на маркетинга и рекламата на продукта и ще му предостави достъп до всички свои настоящи и минали рекламни материали.

5. Франчайзодателят ще проведе обучение по маркетинг и реклама на продукта с поне двама служители на Франчайзополучателя.

6. Всяка бъдеща промяна в начина на представянето на услугата на пазара се извършва след получаване на предварително писмено съгласие от страна на Франчайзодателя.

7. Франчайзодателят ще предостави пакет от информационни активи (Учебни материали, рекламни материали, административни документи и др.).
1. Франчайзополучателят дължи еднократно възнаграждение на Франчайзодателя и процент от реализирания месечен оборот на услугата, договорени между двете страни.

2. Франчайзополучателят е длъжен да уведомява лицензодателя за обема на реализирания оборот от предлагането на услугата, предмет на настоящия договор, с оглед определяне размера на възнаграждението.

3. Предлагането на услугите от Франчайзополучателя ще се извършва при стриктно спазване на указанията на Франчайзодателя, които могат да бъдат изменяни по негово усмотрение, щом това се налага с оглед на пазарната обстановка или други обстоятелства.

4. Франчайзополучателят се задължава да не внася никакви изменения в производствения процес или в крайния вид на услугите без съгласието на Франчайзодателя.

5. Франчайзополучателят се ангажира да не предлага преди изтичане или прекратяване на настоящия договор услуги, които с оглед на свойствата и предназначението си или от гледна точка на крайните потребители, се считат за заместители или имитации на услугите, предмет на договора.

6. Франчайзополучателят е длъжен да осигурява качеството на услугата, което съответства на марката и е станало известно на потребителите преди сключването на договора.

7. Продажбата на услугата, предмет на договора, ще се извършва от Франчайзополучателя на цена, изчислена на основата на рационални критерии. За тази цел продажната цена на услугата ще бъде ежегодно обсъждана с Франчайзодателя.

8. В края на всяка календарна година двете страни ще изготвят съвместно план за работа и реклама за следващата година, съгласно който ще се реализира бъдещата дейност по рекламата и пласмента на услугата.

9. Франчайзополучателят се задължава да не разкрива на трети лица предоставената му от Франчайзодателя информация и документация относно производствения и маркетингов опит (ноу-хау) използван при предлагането на услугите.

10. С предадената информация и документация ще бъдат запознати само тези лица от персонала на Франчайзополучателя, които са непосредствено свързани с предлагането на услугите.

ДАТА НА ОБНОВЯВАНЕ: 15.03.2024 г.

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЖАЛБИ: info@atlasitacademy.com