ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ НА "ИТ АКАДЕМИЯ АТЛАС" ЕООД

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД и ползвателите на услугите на "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД.

2. "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД осигурява услугите посредством собствена авторска програма. 
1. Информация и извлечение съгласно Търговския Регистър на Република България.

● Наименование на фирмата: ИТ Академия АТЛАС ЕООД
● Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. "Полковник Дрангов" 96 вх.Б ет.3
● Данни за кореспонденция: МОЛ - Йорданка Стойнева Хърсовска
● ЕИК: 206475963
1. Записването на курс става чрез:
попълване на формата за записвания на съответната страница
0889365478
0884999062
1. Таксите за курсове са посочени на съответните страници или на рекламните материали, предназначени за тях.

Възрастова група 7 – 9 години
Курсистите стартират своето обучение по програмиране в курса "Програмиране за деца" - НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО. Курсът е с продължителност 1 месец (8 занятия = 8 БЕЗПЛАТНИ посещения и издаване на сертификат). Курсовете от следващите нива са платени.
Възрастова група 10 – 15 години
Курсистите стартират своето обучение по програмиране в курса "Python Basics" - НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО. Курсът е с продължителност 1 месец (8 занятия = 8 БЕЗПЛАТНИ посещения и издаване на сертификат). Курсовете от следващите нива са платени.
* Всеки курсист има право на един БЕЗПЛАТЕН курс. Ако някой от курсистите желае след "Програмиране за деца" да премина в "Python Basics", таксата която се заплаща е 60 лева. (както и обратното)
* Ако курсистът не присъства на поне 2/3 от занятията в текущия БЕЗПЛАТЕН курс (за който е записан), презаписването в същия курс се заплаща - 60 лева.

Възрастова група 16+ години
Курсистите стартират своето обучение по програмиране в курса "JavaScript Basics", който е част от модула "Web Development". Курсът е с продължителност 1 месец (8 занятия + издаване на сертификат). Следват още два курса - "JavaScript Fundamentals" и "Web Programming".
* За курсисти, които нямат навършени 18 години - курсът "JavaScript Basics" е БЕЗПЛАТЕН!
* Курсисти, които са над 18 години, заплащат таксата за съответния курс НЕ по-късно от първото занятие! Ако заплащането е на вноски - първата вноска трябва да се внесе НЕ по-късно от първото занятие, а втората вноска - по-средата на курса!
* При заплащане на цялата сума наведнъж, курсистът получава 10% отстъпка от цената!
1. Всеки курсист, успешно преминал първото ниво, получава 10% отстъпка при записване за последващи курсове (нива).

2. Допълнителна отстъпка 5% получават курсисти, които препоръчат нашата академия на свой близък (приятел, роднина, съученик).

3. Всякакви допълнителни отстъпки се изготвят персонално.
Възрастова група 7 – 9 години
Курсистите получават сертификат след приключване на всеки курс - без да полагат изпит

Възрастова група 10 – 15 години
Курсистите получават сертификат САМО след успешно полагане на ИЗПИТ и минимум 80% решени задачи, в противен случай всеки курсист може да положи изпита повторно като за целта се заплаща такса = 30 лева
* За повторно полагане на ИЗПИТ за курса "Python Basics" - няма такса
* Всеки курсист има право на НЕ ПОВЕЧЕ от 2 опита - като при повече от 2 опита, курсистът трябва да повтори целия курс
* Последният курс "Web Development Practise" завършва с разработване и представяне на проект

Възрастова група 16+ години
Курсистите получават сертификат САМО след успешно положен изпит - поне 80% решени изпитни задачи, в противен случай всеки курсист може да положи изпита повторно като за целта се заплаща такса = 50 лева
* Всеки курсист има право на НЕ ПОВЕЧЕ от 2 опита - като при повече от 2 опита, курсистът трябва да повтори целия курс
1. Всеки курсист има възможност да получи карта с определен брой точки при решаване на определените задачи.

2. Всеки курсист има възможност да получи карта с 10 точки, при участие в рекламен материал (кратко видео, споделяне на публикация или др.)

3. Всеки курсист има възможност да получи карта с 20 точки, при активно участие в учебния процес и подпомагане на своите съученици с материала.

4. Всеки курсист има възможност да получи карта с 50 точки, при препоръка на свой близък, приятел или роднина след записване на курс в ИТ Академия АТЛАС.

5. Всяка карта е с номинална стойност 10, 20 и 50 точки, които се равняват на 0.10 лв., 0.20 лв. и 0.50 лв. и могат да се използват за закупуване на артикули (стикери, техника и др.) от магазина на ИТ Академия АТЛАС.

6. Всеки курсист участва в ежегодно класиране спрямо натрупания брой точки, спечелени през годината като в края на календарната година, курсистът на първо място получава награда - техника от ИТ Академия АТЛАС.

7. При закупуване на артикул от ИТ Академия АТЛАС, картите с изобразени номинални стойности се предават на колегите.

* Вътрешната валута може да се използва само за закупуване на артикули от ИТ Академия АТЛАС.
* Повече информация относно точките може да намерите на https://atlasitacademy.com/atlas-points
* Повече информация относно наличните артикули може да намерите на https://atlasitacademy.com/atlas-shop
1. Всеки курсист НЯМА право на повече от 25% отсъствия от общия брой посещения. При повече от 25% отсъствия, курсистът ще повтаря нивото!

2. Курсовете в "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД са по желание и всеки курсист може да прекрати обучението си по собствено желание и по всяко време. В такъв случай "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД НЕ връща част от таксата или цялата такса на курсиста.

3. При невъзможност за присъствие или при прекратяване на своето обучение, курсистът (или негов настойник) е длъжен да се свърже с преподавателя, за да го информира относно възникналите обстоятелства.
1. Обучението на дадено лице може да се прекрати от страна на "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД при едно или няколко от следните условия - неплащане на такси или невъзпитано поведение на курсист.

2. При по-малко от 5 на брой курсисти, "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД си запазва правото да предложи прегрупиране или друг вариант за провеждането на обучението (курса).
1. Да осигури нормална и безопасна среда за провеждането на курс или обучение.

2. Проследяване развитието на курсиста и предаване на обратна връзка в края на всеки завършен курс.
1. Да участва в процеса на обучение нарушава дисциплината и атмосферата при обучение.

2. Да спазва стриктно сроковете и графика за присъствия за определен курс (обучение).

ДАТА НА ОБНОВЯВАНЕ: 21.12.2022 г.

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЖАЛБИ: info@atlasitacademy.com