Общи условия

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ НА "ИТ АКАДЕМИЯ АТЛАС" ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “ИТ Академия АТЛАС” ЕООД и ползвателите на услугите на “ИТ Академия АТЛАС” ЕООД.
 2. “ИТ Академия АТЛАС” ЕООД осигурява услугите посредством собствена авторска програма. 

II. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

 1. Информация и извлечение съгласно Търговския Регистър на Република България
 • Наименование на фирмата: ИТ Академия АТЛАС ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. “Полковник Дрангов” 96 вх.Б ет.3
 • Данни за кореспонденция: МОЛ – Мартин Бориславов Хърсовски +359884999062
 • ЕИК: 206475963

III. ЗАПИСВАНЕ НА КУРС (ОБУЧЕНИЕ)

 1. Записването на курс става чрез позвъняване на телефон 0889365478

IV. ТАКСИ И ПЛАЩАНЕ

 1. Таксите за курсове са посочени на съответните страници или на рекламните материали, предназначени за тях.
 • Възрастова група 10 – 13 години:
   • Курсистите стартират своето обучение по програмиране в курса Python Basics НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО.
   • Курсът е с продължителност 1 месец (8 занятия = 8 БЕЗПЛАТНИ посещения и издаване на сертификат).
   • Курсовете от следващите нива са платени.
 • Възрастова група 14 – 18 години:
   • Курсистите стартират своето обучение по програмиране в курса JavaScript Development НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО.
   • Курсът е с продължителност 3 месеца и половина. (28 занятия = 4 БЕЗПЛАТНИ + 24 платени – ПО ЖЕЛАНИЕ).
   • Първите две седмици от курса запознават курсиста с основни концепции от света на програмирането (4 занятия). Целта на този период е курсистът да прецени дали би инвестирал повече време, средства и усилия в обучението си.
   • Курсистът може да прекрати своето обучение в рамките на първите две седмици от курса.
   • Следващите 3 месеца от курса се заплащат ПО ЖЕЛАНИЕ. Плащането е разсрочено – на месец.
   • Курсовете от следващите нива са платени
 • Възрастова група 18+ години:
   •  Всички курсове са платени.

V. ОТСТЪПКИ

 1. Всеки курсист, успешно преминал първото ниво, получава 10% отстъпка при записване за последващи курсове (нива).
 2. Допълнителна отстъпка 5% получават курсисти, които успяват да решат необходимия брой задачи от всяка лекция за дадения курс.
 3. Допълнителна отстъпка 5% получават курсисти, които препоръчат нашата академия на свой близък (приятел, роднина, съученик).
 4. * Курсисите, които се справят, усвояват с лекота материала и показват добри резултати след преминато успешно ТРЕТО ниво, получават възможност за БЕЗПЛАТНО обучение и участие в проекти.

VI. ТОЧКИ (ВЪТРЕШНА ВАЛУТА)

 1. Всеки курсист има възможност да получи карта с определен брой точки при решаване на определените задачи. 
 2. Всеки курсист има възможност да получи карта с 10 точки, при участие в рекламен материал (кратко видео, споделяне на публикация или др.) 
 3. Всеки курсист има възможност да получи карта с 20 точки, при активно участие в учебния процес и подпомагане на своите съученици с материала.
 4. Всеки курсист има възможност да получи карта с 50 точки, при препоръка на свой близък, приятел или роднина след записване на курс в ИТ Академия АТЛАС.
 5. Всяка карта е с номинална стойност 10, 20 и 50 точки, които се равняват на 0.10 лв., 0.20 лв. и 0.50 лв. и могат да се използват за закупуване на артикули (стикери, техника и др.) от магазина на ИТ Академия АТЛАС.
 6. Всеки курсист участва в ежегодно класиране спрямо натрупания брой точки, спечелени през годината като в края на календарната година, курсистът на първо място получава награда – техника от ИТ Академия АТЛАС.
 7. При закупуване на артикул от ИТ Академия АТЛАС, картите с изобразени номинални стойности се предават на колегите.
 8. Класирането по натрупан брой точки ще се обновява всяка Неделя вечер.
* Вътрешната валута може да се използва само за закупуване на артикули от ИТ Академия АТЛАС.

VII. ОТСЪСТВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ СТРАНА НА КУРСИСТА

 1. Всеки курсист НЯМА право на повече от 25% отсъствия от общия брой посещения. При повече от 25% отсъствия, курсистът ще повтаря нивото!
 2. Курсовете в “ИТ Академия АТЛАС” ЕООД са по желание и всеки курсист може да прекрати обучението си по собствено желание и по всяко време.
 3. В такъв случай “ИТ Академия АТЛАС” ЕООД НЕ връща част от таксата или цялата такса на курсиста.
 4. При невъзможност за присъствие или при прекратяване на своето обучение, курсистът (или негов настойник) е длъжен да се свърже с преподавателя, за да го информира относно възникналите обстоятелства. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ СТРАНА НА "ИТ Академия АТЛАС" ЕООД

 1. Обучението на дадено лице може да се прекрати от страна на “ИТ Академия АТЛАС” ЕООД при едно или няколко от следните условия – неплащане на такси или невъзпитано поведение на курсист.
 2. При по-малко от 5 на брой курсисти, “ИТ Академия АТЛАС” ЕООД си запазва правото да предложи прегрупиране или друг вариант за провеждането на обучението (курса).

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУРСИСТА

 1. Да осигури нормална среда за провеждането на курс или обучение.
 2. Проследяване развитието на курсиста и предаване на обратна връзка в края на всеки завършен курс.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. “ИТ Академия АТЛАС” ЕООД обработва, използва и съхранява лични данни на всеки един курсист доброволно предоставени при записването на курс.
 2. Обработването се осъществява спрямо Политика за поверителност на “ИТ Академия АТЛАС” ЕООД.

ДАТА НА ОБНОВЯВАНЕ: 01.05.2022 г.

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЖАЛБИ: info@atlasitacademy.com